สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บทสวดมนต์เช้า-เย็น

บทสวดมนต์เช้า-เย็น
เสียงทำวัตร - สวดมนต์แปล online
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
คำทำวัตรเช้า
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
คำแผ่เมตตา
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ทวัตติงสาการปาฐะ (คาถาแสดงอาการ ๓๒ ในร่างกาย)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
บทพิจารณาสังขาร (พิจารณาธรรมสังเวช)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
สัพพปัตติทานคาถา (คำแผ่ส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
คำทำวัตรเย็น
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
สรณคมนปาฐะ (คาถาเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (คาถาแสดงสรณะอันเกษม และไม่เกษม)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
อริยธนคาถา (คาถาสรรเสริญพระอริยเจ้า)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ติลักขณาทิคาถา (คาถาแสดงพระไตรลักษณ์เป็นเบื้องต้น)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ภารสุตตคาถา (คาถาแสดงภารสูตร)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ภัทเทกรัตตคาถา (คาถาแสดงผู้มีราตรีเดียวเจริญ)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ธัมมคารวาทิคาถา (คาถาแสดงความเคารพพระธรรม)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
โอวาทปาฏิโมกขคาถา
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
ปฐมพุทธภาสิตคาถา (คาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้า)
 
 
ุคลิก สวดมนต์
 
ุดาวน์โหลด
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (พระโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (คาถาอุทิศและอธิฐาน)
 
 
คลิก สวดมนต์
 
ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณวัดดอกไม้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในการเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานต่อไป....สาธุ
view