สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มุมการศึกษาน่าเรียนรู้

 

 

GURU ONLINE
    การเรียนการสอนบนเครือข่าย อีก ทางเลือกหนึ่ง ของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
    ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือ ข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ ที่ ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
     มุ่งส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาตามวัย
SHOOLNET THAILAND
    คลังความรู้บนเว็บไซต์ [ Digital Library] ที่รวมสาระการเรียนรู้มากมาย สำหรัยเยาวชน ครู อาจารย
แนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษา
    www.guidance.go.th แนะแนว การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาออนไลน์ พร้อมคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับนักเรียน
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
    บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
เงินทองของมีค่า
    e-Learning เงินทองของมีค่า
ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ช่วงชั้นที่ 1 - 4
โรงเรียนในฝัน [ Labschool ]
     เว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน หนึ่งโครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา และ ยกระดับโรงเรียน และ คุณภาพการศึกษา ให้ทัดเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. [ DOC ]
     เว็บไซต์รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของ สพฐ. ข้อมูลเกี่ยวกับ สพท.โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนข้อมูลทาง การศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
     เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA และ PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ในการเข้ามหาวิทยาลัย ข่าวการศึกษา สถิติ วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
แนะนำเว็บไซต์ใหม่
มุมนักเรียน มุมนักเรียน  [ StudentZone ]
     
เป็นมุมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ ข่าว สารให้กับนักเรียน ข่าวการศึกษาต่อ ทุน การศึกษา อุทยานการศึกษา และเป็น เวทีให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ห้องพักครู ห้องพักคร  [ TeacherZone ]
     
เป็นเวทีและสื่อกลาง ให้ครู ได้แลก เปลี่ยนความคิดเห็น สื่อการสอน ถามตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ งานวิจัย แสดงผลงาน ข่าวการศึกษาต่อ ระเบียบต่าง ๆ
มุม ศน.   [ Supervisory Zone ]
     
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ รวม ดาวน์โหลดโปรแกรม การนิเทศออนไลน์ รวมทั้งตอบคำถาม ต่าง ๆ
ห้องผู้บริหาร ห้องผู้บริหาร  [ DirectorZone ]
     
เป็นสื่อกลาง ให้ข่าวสาร กฏระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข่าวการฝึกอบรม การสัมมนา ที่ผู้บริหารควรรู้ เป็นเวทีให้ แสดงผลงานของตนเองบนเว็บไซต์
คอลัมน์ประจำ
พบกันทุกวันอังคาร 
     
นานาทรรศนะของ เลขาธิการ กพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ทั้ง ข่าวสาร หลักการ วิสัยทัศน์ นโยบายใน การบริหาร [ รายละเอียดทุกวันอังคาร ]
ห้องเรียนทันข่าว
    ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าวสาร ประจำวันมาวิเคราะห์ เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความที่มีสาระ ครบถ้วน [ รายละเอียด ]
สอนเสริมภาษาอังกฤษ
กับครู Andrew Biggs

    สอนเสริมภาษาอังกฤษสำหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยครู Andrew Biggs [ รายละเอียด ]
[ คลิกชมการสอน ]

 

  ขอขอบคุณเว็บคุณโยมครูเอื้องที่เอื้อเฝื้อข้อมูลที่นำมาเผยแผ่......สาธุ
view